Regulamin

Regulamin

Regulamin określa szczegółowe postanowienia umowy najmu zawartej przez krys-kare-yachts.

§ 1

Najemcą może być osoba, która: ukończyła 18 lat, posiada ważny dowód osobisty i co najmniej patent żeglarza jachtowego.

§ 2

Wynajęty jacht nie może być podnajęty lub odstąpiony innej osobie do używania. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty jacht i wyposażenie.

§ 3

Na  jachcie zabrania się palenia tytoniu oraz innych substancji.

§ 4

Osoba czarterująca jest zobowiązana do użytkowania jachtu zgodnie ze sztuką żeglarską.

§ 5

Doba czarterowa trwa od godziny 17:00 do 14 dnia następnego. Istnieje możliwość ustalenia innych godzin rozpoczęcia i zakończenia wypożyczenia jachtu.

§ 6

W przypadku nieterminowego zdania jachtu, za każdą godzinę spóźnienia naliczana jest opłata dodatkowa w wysokości 50 zł.

§ 7

Przedterminowe zdanie jachtu nie powoduje zwrotu kosztów czarteru.

§ 8

Przekazanie i zdanie jachtu odbywa się na przystani „SAN”.

§ 9

Przy podpisywaniu umowy czarteru pobierana jest kaucja w wysokości 600 zł i sporządzany protokół zdawczo odbiorczy.

§ 10

Zwrot kaucji następuje po zakończeniu czarteru i sprawdzeniu braku szkód w jachcie, wyposażeniu dodatkowym.

§ 11

W przypadku stwierdzenia znacznych uszkodzeń, zniszczenia jachtu przekraczających kwotę kaucji koszty naprawy będą rozstrzygane na drodze cywilnoprawnej.

§ 12

Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia najmu i niezwrócenie jachtu do 6 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie  i podlega zgłoszeniu na Policję.

§ 13

Po zakończeniu czarteru jacht należy oddać sklarowany, tj. umyty na zewnątrz i posprzątany w środku, wyschnięte żagle, opróżniona toaleta, umyte naczynia i podłoga w środku, wyrzucone śmieci. Oddanie jachtu niesklarowanego obciąża najemcę kwotą wg cennika.

§ 14

W przypadku jakiejkolwiek awarii jachtu najemca ma obowiązek powiadomić  o tym fakcie wynajmującego w okresie najmu lub przy zdawaniu jachtu.

§ 15

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od warunków umowy bez skutków cywilno-prawnych w przypadku poważnych zdarzeń losowych uniemożliwiających wywiązanie się z umowy np. kradzież jachtu, zatonięcie, pożar lub innego uszkodzenia uniemożliwiającego czarter.

§ 16

Na jachcie obowiązuje obuwie z miękką jasną podeszwą.

§ 17

Jeżeli uszkodzenie jachtu nastąpiło w wyniku kolizji lub wypadku , najemca zobowiązany jest do wezwania służb ratunkowych.

§ 18

Jacht posiada nabitą butlę gazową. Ze względów bezpieczeństwa po zakończonym użytkowaniu kuchenki zaleca się zakręcić zawór butli.

§ 19

Po zakończonym rejsie, dobijając do kei należy naładować akumulatory.

§ 20

Jacht posiada ubezpieczenie w zakresie: jacht-casco, OC, NNW. Posiadanie polisy na jacht nie zwalnia najemcy od odpowiedzialności cywilnej w przypadku:

a) umyślnego uszkodzenia jachtu;
b) uszkodzenia podczas prowadzenia w stanie nietrzeźwym, po użyciu narkotyków lub środków psychotropowych;
c) uszkodzenia jachtu w razie przekroczenia przepisów o ruchu wodnym;
d) szkody powstałej, gdy osobą prowadzącą jacht nie była osobą wymienioną w umowie najmu;
e) w przypadku pozostawienia jachtu bez ochrony w miejscu niestrzeżonym;
f) w przypadku porzucenia jachtu;
g) drobnej szkody w sprzęcie lub wyposażeniu.

W w/w przypadkach szkody pokrywane są przez Najemcę.